Privacyverklaring

Image

En dan nu… verplichte kost. 😉

Een “privacyverklaring” is verplicht op elke website die persoonlijke gegevens van klanten en/of bezoekers verwerkt.

Omdat AudioPC.shop een online winkel is die bijvoorbeeld adresgegevens nodig heeft om een product naar je te kunnen verzenden, val ik ook onder deze wetgeving.

Ik vind het belangrijk dat jij weet wat er met je gegevens gebeurt. Daarom geef ik hieronder graag mijn privacyverklaring:

Ik, Dries Van Hooydonck, zaakvoerder van AudioPC.shop, met administratieve zetel te:

Statiestraat 121 bus 2
1740 TERNAT
België

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens:

Website: https://audiopc.shop

Telefoonnummer: +32 499 32 79 75

E-mail: [email protected]

Dries Van Hooydonck is de Functionaris Gegevensbescherming van AudioPC.shop.

Persoonsgegevens die ik verwerk

AudioPC.shop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een bestelling plaatst in mijn webshop, of omdat je op de hoogte wil blijven en mijn gratis tips wil ontvangen.

Overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. 

De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de verzending van de producten die je bestelt in mijn online winkel:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens

Als ik je op de hoogte wil brengen van een wijziging van bijvoorbeeld de verzendstatus van een product, dan contacteer ik je hierover graag persoonlijk.Het liefst doe ik dat per telefoon, of per e-mail. Daarom bewaar ik ook deze gegevens:

- Telefoonnummer
- E-mailadres

Ik geef je ook graag op regelmatige basis een gratis tip, advies of update van mijn e-book.

Dat doe ik ook per e-mail, nadat jij hebt bevestigd dat je graag deze gratis tips of het e-book van me wil ontvangen. 

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

AudioPC.shop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van gratis tips, advies of e-book
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- AudioPC.shop verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

AudioPC.shop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij werken niet met besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AudioPC.shop) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

AudioPC.shop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AudioPC.shop verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder deel ik nooit persoonsgegevens met derden.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AudioPC.shop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, ten laatste binnen vier weken, op jouw verzoek.

AudioPC.shop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

AudioPC.shop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Oef! Dat was het al. Viel best mee, toch? 🙂

Muzikale groetjes

Dries